Developers International Project Finance

Proje Finansmaný

International Project Finance
     Project Finance      عربي      项目融资      Projektfinanzierung      Financiación de Proyectos      Financement de Projet      Project Finance      プロジェクトファイナンス      프로젝트 파이넌스      Financiamento de Projetos      Проектное финансирование      Proje Finansmaný      Du+. �n T�i ch�nh      Project Finance      

 

 

Uluslararasý Proje Finansmaný

Developers International'a hoþ geldiniz! Uluslararasý dinlence ve turist endüstrisine sunduðumuz uluslararasý proje finansman kaynaklarý hizmetimizle uluslararasý proje geliþimi, proje danýþmanlýk ve proje yönetimi hizmetlerimiz hakkýnda bilgiye buradan ulaþabilirsiniz.

Proje finansmaný toplayan dinlence ve turizm endüstrisiyle, ilgili endüstrilere yardým saðlýyoruz.

Dinlence ve turizm endüstrisinin içinde bulunan ortak ve üyelerimiz yirmi yýlý aþkýn süredir yüksek riskli yatýrým fonlarý, kurumsal yatýrýmcýlar, yatýrým bankalarý, yatýrým kulüpleri, para piyasasý fonlarý, karþýlýklý fonlar, emeklilik fonlarý ve risk sermayesi þirketlerini içine alan dünyaca kabul görmüþ son derece geniþ bir uluslararasý finansman kaynaklarý aðýndan alýnan öz sermaye ve borç þeklinde 2 milyar ABD Dolarý'nýn üzerinde proje finansmaný ve geliþim sermayesi toplamýþtýr.

Toplanan proje finansmaný, dünya çapýnda 60 ülkede eðlence parklarý, çevre projeleri ve yeþil projeler, golf sahalarý, þehir ve tatil otelleri, spor stadyumlarý, temalý parklar, turizm ve turist projeleri, su parklarý gibi son derece geniþ bir yelpazeye yayýlan çok çeþitli uluslararasý projelere yatýrýlmýþtýr.

Ayrýca inþaat, konut ve rezidans, imalat, demir yolu, kara yolu, nakliye, ulaþým endüstrisi ve ilgili endüstrileri finanse eden uluslararasý finansman kaynaklarýyla aranýzda baðlantý kurabiliriz.

Projelerimizin daha geniþ listesini görmek için Proje Çeþitleri sayfamýza týklayýnýz.

Üyelerimizin proje finansman kaynaklarý hizmetine karþýlýk önceden ödeme talep etmediðini önemle belirtmek isteriz. Baþarýlý projeler için ücret almak prensibimizdir.

Bu baðlamda dinlence ve turizm endüstrisiyle baðlantýlý projeler için proje finansmaný kaynaðý arýyorsanýz, bizi aramanýzdan memnuniyet duyarýz.

5 milyon dolarýn altýndaki deðerde projeler için proje finanmaný kaynaðý saðlamadýðýmýzý belirtmek isteriz.

Uluslararasý proje finansman kaynaklarý hizmetimiz hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için Proje Finansmaný sayfamýzý okuyunuz.


Uluslararasý Proje Geliþtirme

Baþlýca hizmetimiz, dinlence ve turizm endüstrisinde proje geliþtiren þirket, iþletme, kuruluþ ve bireyleri, saðladýðýmýz proje finansmaný kaynaklarý yoluyla bir araya getirmektir. Ancak proje finansmanýnýn doðru þekilde yapýlanmasý, tüm proje planlamasýnýn temel bileþeni olduðundan, proje finansmanýnýn deðerini en uygun düzeye çýkaran çok çeþitli dinlence endüstrisi projeleriyle geniþ ve dünya çapýnda tanýnmýþ tecrübeye sahip dünya profesyonellerini de kaynak olarak sunuyoruz.

Uluslararasý proje finansman kaynaðý hizmetimizin yaný sýra, sunduðumuz uluslararasý proje geliþtirme hizmeti kapsamýnda projenizin mevcut durumuna veya proje finansmanýnýzýn statüsüne bakmaksýzýn, sizi projenizin potansiyelini artýracak tecrübe ve uzmanlýða sahip mimarlarýn, yöneticilerin, master plancýlarýnýn ve teknisyenlerin bulunduðu profesyonel endüstri liderleriyle buluþturuyoruz.

Uluslararasý proje geliþtirme hizmetimiz, pazarlama fizibilite çalýþmalarý, finansal fizibilite çalýþmalarý, iþ planlarý, özel inceleme, çevresel ve sosyal etki deðerlendirmeleri, master planlarý, planlama izin baþvurularý ile çalýþma ve yönetim anketlerini kapsamaktadýr.

Uluslararasý proje geliþtirme hizmetimiz hakkýnda daha fazla bilgi edinmek için Proje Geliþtirme Hizmetleri sayfamýzý okuyunuz.


Uluslararasý Çalýþma Alanýmýz

Esas olarak kullandýðýmýz dil Ýngilizce olsa da, Almanca, Arapça, Çince, Fransýzca, Japonca, Ýspanyolca, Korece, Portekizce, Rusça ve Türkçe iletiþime açýðýz.

Afrika, Orta Amerika ve Karayipler, Orta Doðu, Ýskandinavya ve Güney Doðu Asya dahil, tüm dünyadan ülke ve dinlere mensup potansiyel müþterilerimizi bekleriz: ABD, Almanya, Andorra, Antigua, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Belarus, Belçika, Belize, Birleþik Arap Emirlikleri, Bolivya, Bosna-Hersek, Botswana, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Dubai, Ekvador, El Salvador, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Fas, Fiji, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gambiya, Grenada, Guatemala, Güney Afrika, Gürcistan, Hýrvatistan, Hindistan, Hollanda, Honduras, Hong Kong, Ýngiltere, Ýrlanda, Ýspanya, Ýsrail, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Ýzlanda, Jamaika, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Karadað, Katar, Kenya, Kýbrýs, Kolombiya, Kore, Kosta Rika, Kuveyt, Küba, Laos, Letonya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Makao, Maldivler, Malezya, Malta, Meksika, Mýsýr, Mikronezya, Monako, Moris, Namibya, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya, Samoa, Seyþeller, Sýrbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, Suriye, Suudi Arabistan, Svaziland, Þili, Tanzanya, Tayland, Tayvan, Trinidad & Tobago, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Uruguay, Ümman, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen, Yeni Zelanda, Yunanistan, Zambiya ve diðer birçok ülke.

Dinlence ve turizm endüstrisinde proje geliþtirmekte ve uluslararasý proje finansmaný veya uluslararasý proje geliþtirme uzmanlýðý arayýþýndaysanýz, bizimle iletiþim kurmanýzdan memnuniyet duyarýz. Ýlk yapmanýz gereken, sayfamýzdaki kýsa ve zorunlu olmayan online Proje Finansmaný Ýletiþim formunu doldurup göndermektir.

Projenizde sizinle çalýþmak için sabýrsýzlanýyoruz.
Developers International
501 International House
223 Regent Street
London W1B 2QD
United Kingdom

tel. telephone number
email. contact us
www.developersinternational.com